KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowny Kliencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przesłanych i udostępnionych jest BALTICDESIGN INSTITUTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGON: 388703413, NIP: 9552556042 ul. TADEUSZA APOLINAREGO WENDY, 10A, SZCZECIN 70-655,tel. +48 91 886 26 82 adres e-mail: info@balticdesign-institute.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach:

art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn.:

• Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną ;
• Realizacja wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy;
• Realizacja przedmiotu umowy oraz wszystkich czynności dotyczących administracji, operacji, zarządzania i rachunkowości związanych z umową;

art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn.:

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny ;
• Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa;

art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. :

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa klientom ADO i innym osobom;
• Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest konieczność realizacji swoich podstawowych usług związanych z należytym wykonaniem umowy oraz marketingiem bezpośrednim;
• dochodzenie ewentualnych roszczeń przez ADO lub obrona przed roszczeniami Klienta w stosunku do ADO.

3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy lub wystawienia faktury. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe.

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w ramach grupy kapitałowej do wewnętrznych celów administracyjnych grupy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi informatyczne, finansowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.

6. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, przez cały czas przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku podatkowego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.

7. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ich danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

8. Państwa Dane nie będą podlegały profilowaniu.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami prawa mogą być przekazywane do odbiorców, współpracujących z nami, znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przekazywanie odbywać się będzie na podstawie stosownych umów transferowych zawartych z tymi podmiotami. Umowy te uwzględniać będą standardowe klauzule ochrony danych (modelowe klauzule umowne) zatwierdzone i przyjęte przez Komisję Europejską. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.